Epäskuuppi johtamisselvityksestä

Ei. Ei. Ei ole suuri paljastus, ei skuuppikaan. Eikä ole pullitseria tulossa tästä jutusta. Mutta julkaisen tässä vastauksiani kysymyksiin, joita ennen joulua minulta kysyttiin. Hieman myöhässä, sillä kaikenlaista on jo ehtinyt tapahtua ja kaikenlaisia avautumisia ulistu. Tämä kuitenkin, jotta kantani selviää. Moni on sitä kysynytkin. Ehkäpä tämä avaa ajatteluani lukijoilleni. Kyseinen juttu julkaistiin ennen joulua Ylöjärven Uutiset-lehdessä.

Stay tuned. Lisää luvassa #johtamisselvitys-aiheesta.

Q: Kun Ylöjärven kaupunginhallitus päätyi tekemään johtamisselvitystä, kaupunginhallitus ja valtuuston puheenjohtajisto saivat tiedon, jonka mukaan KUNTALIITTO / OKSANEN esittelisi TEAMS-kokouksessa eri vaihtoehtoja eri useita mahdollisuuksia – TAPAHTUIKO NÄIN, oliko yksi vai useampi ratkaisuvaihtoehto, joista valita?

Jenni: 1) En ole kaupunginhallituksen varsinainen jäsen (vaan Minna Sorsan varajäsen), enkä ollut paikalla tuossa kokouksessa, jossa kuntaliiton asiantuntija esitteli asiaa. Paikalla olivat kaupunginhallituksen (KH) jäsenet.  Tämä kysymäsi seikka vaikuttaa mielestäni epäolennaiselta yksityiskohdalta isommassa prosessissa. KH yksimielisesti päätti käynnistää selvityksen ja kaikki olivat selvittämisen kannalla. Tämä näkyy myös virallisissa pöytäkirjoissa.  

Q: Kaikki Ylöjärvenkin valtuustossa edustettuina olevat puolueet ovat korostaneet selkeästi ja näkyvästi AVOIMUUTTA. Onko Sinun mielestäsi kaupunkilaisia ja kaikkia  luottamushenkilöitä sekä muita koskeva tiedottaminen kaikessa vaiheessa ollut aidosti avointa ja kattavaa?

Jenni: On. Päätöspöytäkirjathan ovat julkisia ja verkossakin kaikkien nähtävillä kaupunginjohtajan 26.10.2020 §285 esittelemästä selvitykseen ryhtymisen päätöksestä lähtien. Aamulehti on alusta asti kertonut selvityksen käynnistämisestä. Paikallislehdessäkin on asiasta ollut uutinen vähän myöhemmin. Valtuustoryhmää on luonnollisesti myös tiedotettu avoimesti ja riittävästi. Se, missä tai milloin jotakin ns. operatiivista tapahtuu (esim. selvitysryhmän kokoukset tai selvityshaastatteluja tms.) koskee vain asianosaisia.  Lisäksi on asioita, jotka vaativat hienotunteisuutta, kuten päätöksenteossa usein. Mielestäni kuitenkin tässä tapauksessa vähiten avointa on se, mistä syistä selvitystä halutaan kyseenalaistaa sekä jarruttaa. Peitelläänkö jotakin? Selvityksen perusteet ovat avointa tietoa. Hämäräksi on lähinnä jäänyt selvityksen vastustamisen todelliset syyt, mutta uskon, että nekin varmasti tulevat vielä päivänvaloon. 


Q: Kun toimit valtuustoryhmäsi puheenjohtajana, oletko kokenut, että olet voinut kertoa kaiken tietämäsi esimerkiksi oman ryhmäsi kaikille valtuutetuille?

Jenni: Kyllä. Valtuustoryhmämme on keskustellut asiasta.    


Q: Onko nyt tehtävä selvitys aidosti eri vaihtoehtoja luotaava?

Jenni: Nythän selvitetään johtamista laajasti ja selvityksessä pääpaino on nimenomaan havaintojen tekeminen. Valtuutetut eivät toimi haastattelijoina, joten minä en tiedä, millaisia asioita selvityksessä nousee tai nouseeko mitään. Ensin pitää selvittää, vasta sen jälkeen voi tehdä johtopäätöksiä, mutta niihin on täysin mahdotonta ottaa kantaa ennen kuin selvitys on saatettu päätökseen ja tuloksia tiedossa.  Selvityksen pohjalta siis tutkimuslaitos esittää yhteenvedon tuloksista ja tullee suosittelemaan jatkotoimenpiteitä. Eri vaihtoehtoja jatkotoimenpiteistä voidaan aidosti luotailla vasta aikanaan tulosten pohjalta.  


Q: ONKO JOTAKIN, minkä haluaisit nostaa esille tässä vaiheessa?

Jenni: Asia puhuttaa, ja minua hämmästyttää, kuinka tässä vaiheessa jotkut eivät pidä selvitystä hyödyllisenä ja ”kiukuttelevat” – kun taas toiset pitävät erittäin tarpeellisena ja jopa välttämättömänä.  

Vastaavien syväluotaavien selvitysten pitäisi mielestäni olla vaikka ihan säännöllisiä. Niiden pohjalta voidaan kehittää ja kehittyä. Eriskummallista, jos tällaista vastustetaan. Ymmärrettävää ehkä, jos selvittäminen koetaan uhkaksi.   

Talousarviopuhe 2020

#tb #talousarvio2020 #valtuustoryhmänpuheenjohtajanpuhe

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja.

Laadimme nyt todellisen poikkeusvuoden jälkeistä sumuisen tilannekuvan talousarviota. Ympäröivät olosuhteet ovat hankalat. Ja Alijäämä tulee hyväksyä.

Nyt ei silti ole syytä panikoida ja pysäyttää kaupungin kehittymistä tai heikentää kaupunkilaisten hyvinvointia. On yhä tärkeämpää pikemminkin kiihdyttää sellaisia investointeja, jotka luovat arvoa tulevaisuudessa. Esim. Koulut ja turvallisuutta lisäävät tiet tulee rakentaa ja korjata, tiivistävää kaavoitusta ydinkeskustassa viedä eteenpäin, Hinku-toimissa edetä kunnianhimoisin askelin, sillä jo lähitulevaisuudessakin vaatimukset Hinku-askelten pituudesta tulevat vielä kasvamaan.

Nyt. Koronapandemian ensi-iskujen jälkeen alamme nähdä myös niitä vaurioita, joita emme heti ensi kuukausien aikana alkuvuonna havainneet. Nyt näkyy pahoinvoinnin lisääntyminen, lähisuhdeväkivalta, päihdeongelmat. Yksin jääminen, ahdistuneisuus.

Erityisen pysähdyttävää tämä on silloin kun kyse on lapsista ja nuorista. Me Vihreät kannamme huolta tästä joukosta.

Ylöjärvellä koulupsykologin tutkimus- ja hoitojonossa on tänä vuonna 130 lasta ja nuorta odottamassa.

Jokainen tapaus, jokainen ihminen, vaikuttaa myös moneen muuhun ihmiseen lähipiirissään.

On täysin poliittinen valinta, miten suhtaudumme jonoihin. Meillä luottamushenkilöinä on valta muuttaa tätä asiaa.

Me vihreät edistimme jo viime vuonna lisäresurssia perheneuvolan jonojen purkuun. Tänä vuonna aloitteestamme puretaan koulupsykologien jonoja.

Kiitos, että asia etenee ja jonojen purkamiseen on jälleen ryhdytty.

Arvoisa puheenjohtaja, on kuitenkin kestämätöntä, jos joutuisimme pian uudestaan samaan tilanteeseen. Siksi oppilashuollon ja perheiden tukemisen resursoinnin on vastattava kasvaneeseen avun tarpeeseen.

Olen erityisen kiitollinen siitä, että kaupunginhallitus viikko sitten yksimielisesti hyväksyi esityksemme lisätä uusi koulupsykologi ja koulukuraattori –työpari tähän talousarvioon. Sama esitys ei edennyt sivistyslautakunnassa lokakuussa, mutta nyt tarve tunnistetaan paremmin.

Samanlaista tilanteessa reagointia toivoisin myös kunnalta työnantajana henkilöstön työhyvinvoinnin huomioimisessa poikkeusajassa, ja henkilöstön yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisen kohtelun kehittämisessä yhä paremmin.

Ylöjärven on oltava kunta, joka suojelee luontoa, ja omalta osaltaan on mukana estämässä lajikatoa ja kuudetta sukupuuttoaaltoa.

Monimuotoisuuskriisin keskellä emme voi hyväksyä luonnontilaisten pienienkään lähimetsien tuhoamista. Tiivistyvässä kaupungissa mahtuu olemaan myös metsäkeitaita. Näin ollen emme hyväksy esimerkiksi Laadun metsän kaavoittamista asumiseen, lisäksi tämä alue on strategisesti ja joukkoliikenteen näkökulmasta huonolla sijainnilla. Laadun metsää koskeva asuinkaavoituksen suunnitelma tulee siis poistaa Mapstosta.

Kannamme huolta myös vesistöistä. Suojastelahdelle 50 vuoden takaisten olosuhteiden halajaminen on epärealistista höpsöttelyä tässä 2020-luvun kontekstissa. Alueen laaja ruoppaus ei ole ekologisesti hyvä ajatus.

Puhuessamme kunnostuksesta, pitää siis erottaa puhummeko suiston ruoppauksesta vai alueen virkistyskäyttöön kehittämisestä luontoarvoja kunnioittavasti. Suojastenlahden suisto on tärkeä valumavesien suodattaja ja me Vihreät haluamme huolehtia jatkossakin siitä, että Keijärvi säilyy uimakelpoisena.

Suojastenlahden osalta tulee siis tehdä laaja ympäristöselvitys, jossa tutkitaan eri toimenpiteiden aiheuttamat vesistövaikutukset sekä vaikutukset muutenkin alueen ekosysteemiin ja lajistoon. Suojastenlahden kunnostustoimenpiteiden osalta Mapston kirjaus on myös epäselvästi rajattu.

Peräänkuulutan jokaisen valtuutetun ja viranhaltijan erityistä harkintaa siinä, millaisen ympäristöjäljen tekemillään päätöksillään jättää.

Keskustan kehittäminen on jatkunut tänäkin vuonna. Tärkeää on ekologisesti kestävä kaavoitus, modernin ja monipuolisen elinkeinorakenteen mahdollistaminen, joukkoliikennekokonaisuuden suunnittelu sekä kävelyä ja pyöräilyä lisäävä infrastruktuuri. Kaupunkia ei kehitetä pinta-alaperusteisesti vaan ihmisten tarpeisiin. Ja siksi tämä painotus kuntakeskustaan on perusteltua.

Asumiselle on kuitenkin erilaisia tarpeita ja toiveita ja myös kylätaajamissa pitää mahdollistaa liikenneturvalliset ratkaisut, erityisesti siellä, missä kulkee pieniä ihmisiä. Siksi esitämme määrärahalisäystä turvallisen kävelyn ja pyöräilyn edellytysten lisäämiseksi Mutalaan.

Tämä hanke lisää paitsi merkittävästi turvallisuuta myös kylän vetovoimaa. Bonuksena se saattaa myös jossain määrin kannustaa yhä useampaa hyödyntämään omaa lihasvoimaa liikkumisessa ja jättämään henkilöauton parkkiin.

kuluvan vuoden aikana toimielinten kokouksiin on pystynyt osallistumaan ilman housuja.

Etä- ja hybridikokouskäytäntö otettiin käyttöön ja olemme jokseenkin tyytyväisiä tästä etätyökalujen ja kokouskäytänteiden käyttöönotosta, mutta on selvää, että tämä digiloikkaus on vielä kovasti kesken. Siinä tulee mennä yhä eteenpäin, jatkui pandemia tai ei.

Poikkeusolot vaikuttivat myös toimielinuudistuksen aikatauluun ja työskentelytapoihin, ja vaikka me vihreät odotimme uudistukselta enemmän, olemme sitoutuneita aiemmin valmisteltuun kompromissiin. Muutos on mahdollisuus.

Hyvät kuulijat,

Ensimmäinen kausi valtuutettuna hyvällä näköalapaikalla tässä tehtävässä on vahvistanut käsitystäni rakenteiden uudistamisen tarpeista pois niin vertikaalisesta kuin horisontaalisesta siiloisuudesta, joka vuosi toisensa jälkeen näyttäytyy uudestaan ja uudestaan pienissä ja isoissa asioissa. Tulee mennä Kohti dialogista avoimempaa valmistelua ja yhteisen luottamuksen rakentamista.

Strategiamme visio on olla rohkea edelläkävijä, mutta ilman luottamusta ei ole mahdollista olla rohkea.

APJ hyvät valtuutetut,

Ryhmäni puolesta kiitän tämän valtuustokauden viimeisen talousarvion valmistelusta ja tekemästänne hyvästä työstä, vihreä valtuustoryhmä tulee esittämään joitakin muutoksia, mutta muilta osin hyväksymme tämän talousarvion. lisäksi kiitän teitä kaikkia toimijoita kuluneesta vuodesta ja toivotan teille hyvää ja lämmintä joulunodotusta sekä onnellisuutta vuodelle 2021.

Ehdolla!

Kuntavaalit järjestetään 18.4.2021 ja Ylöjärven vihreät on asettanut minut ehdolle. Sopimuksen allekirjoitin itse asiassa jo kesällä, sillä mielestäni olen hyvä ehdokas jatkamaan kaupunginvaltuustossa ja edustamaan kuntalaisia, kun suunnitaan kohti 2020-luvun Ylöjärveä.

Tänä valtuustokautena, joka oli ensimmäiseni, olen onnekkaasti päässyt näkemään ja oppimaan paljon. Olen toiminut valtuustoryhmäni puheenjohtajana ja siinä tehtävässä ollaan aika lailla kaikkien asioiden äärellä. Lisäksi yhteistyötä omiin ja muiden ryhmien valtuutettuihin saa harjoittaa paljon.

Mikäli minut valittaisiin toiselle kaudelle Ylöjärven kaupunginvaltuustoon, tulisin edistämään näitä asioita:

  • Hinku-työ ja kunnianhimoiset ilmastotoimet: keinoina tiiviimpi kaavoitus ja joukkoliikenne, julkisten hankintojen ilmastojälki ja kaupungin energiatehokkuus.
  • Monimuotoisuuden vaaliminen – vesistöjen, metsien suojelu ja monimuotoisten elinympäristöjen lisääminen ja suojeleminen: keinoina vanhojen metsien rauhoittaminen hakkuilta, vesistökuormituksen huomioiminen, sekä esimerkiksi lähimetsät ja kaupunkiniityt.
  • Yhdenvertaisuus ja saavutettavat palvelut: kunnissa päätetään miten yhteistä rahaa ohjataan eri palveluihin. Minulle tärkeää on, että pidetään kunnossa koulutus-, varhaiskasvatus-, terveyspalvelu- sekä kulttuuri- ja liikunta palveluiden resurssit. Ylöjärvellä on lisäksi kaikki mahdollisuudet tasapuoliseen ja ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.
  • Demokratian ja avoimuuden sekä osallisuuden lisääminen yhteisissä asioissa.

Myös europarlamenttivaalit ovat keinoni vaikuttaa

Suomalaisten EU-myönteisyys on huipussaan, uutisoi YLE joitakin päiviä sitten.

Hyvä uutinen! Varsinkin nuoret suhtautuvat myönteisesti Euroopan unioniin. Valitettavaa toisaalta on polarisaation nousu tässäkin asiassa.

Tein itse Iltasanomien vaalikoneen jo jonkin aika sitten ja nyt tein Ylen koneen. Päätin suhtautua tähän vaalikoneeseen hyvin intuitiivisesti ja arvojeni mukaisesti. Ei liene yllätys, että vaalikoneen ehdotuksen ovat lähinnä vihreitä (nuoria) ehdokkaita, feministisen puolueen ehdokas sekä sdp:n ehdokas. Aion toki pohtia äänestysvalintaani huolella, ja vielä en osaa varmaksi sanoa kuka vihreän listan ehdokkaista saa minun ääneni.

Vaalikoneilla on kuitenkin melko tärkeä rooli äänestyspäätöstä miettiessäni. Teen niitä vielä lisää. Tutustun aiheisiin ja vastauksiin vielä huolellisemmin. Äänestän jälleen luultavasti ennakkoon.

***

YLEn vaalikoneen kysymyksistä nousee kolme minulle tärkeintä euroteemaa.

Ilmasto, yhteinen suunta ja ihmisten Eurooppa.

Mitä näillä tarkoitan?

  1. Ilmastonmuutostoimet ovat kaikkea. Ne ovat globaaleja, kansainvälisiä, kansallisia, kunnallisia ja jokaisen kuluttajan henkilökohtaisia. Tarvitaan vahvaa yhteistä suuntaa, yhteisiä tavoitteita ja yhteinen tulkinta toimista, joilla nämä saavutetaan. Eurooppa voi yhdessä näyttää suuntaa mm. fossiilisen kuluttamisen rajoittamisessa ja haitallisesta kertakäyttökuluttamisesta pois siirtymisessä kohti kestävää ja reilua kasvua.

2. Yhteinen suunta tarkoittaa minulle myös eurooppalaisten perusarvojen kuten demokratian, vapauden  ja rauhan sekä ihmisoikeuksien puolustamista. Mielestäni olisi nyt tarpeen uusi hehkutus yhteisen Euroopan puolesta (kuten parikymmentä vuotta sitten) – olemme kai jo liian tottuneita ja pidämme kaikkea hyvää EU:n mukanaan tuomaa vakautta itsestäänselvyytenä.

Ei EU:ssa eikä Europarlamenttivaaleissa ole kyse maahanmuutosta – oikeasti. Kyse on enemmänkin hajaannusta haluavien voimien noususta – nationalismista, tasa-arvon rajoittamisesta ja autoritäärisyyden ihannoinnista. En halua Eurooppaa, jossa nämä uhat nousevat yhtään enempää. Sellainen Eurooppa ei anna ihmisille, se ottaa pois ja sulkee mahdollisuuksia.

3. Sen sijaan haluan Euroopan, jossa arvostetaan vapautta, yhteistyötä ja vakautta.

Vapaa liikkuvuus ja rauhan ja vakauden edistäminen ovat unionin ydinajatuksena.

Toivon kovasti, että tulevaisuudessakin EU tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi opiskella eri maissa, hyväksilukea, työskennellä, matkustaa, yrittää.

EU:n pitää puolustaa aina kansanvaltaa, kansalaisten hyvinvointia yhdenvertaisesti ja tutkittuun tietoon nojaavalla päätöksenteolla.

Demokratiaa vaalimalla, valitsemalla oikeanlaisen meppiehdokkaan, äänestämällä, minä aion tehdä ainakin omalta osaltani sen mitä pystyn näille edellä mainituille asioille.

Avoimuutta kuluttajalle!

Kuten kirjoitimme puoluekaverin kanssa aiemmin keväällä Ylöjärven Uutisten mielipidekirjoituksessamme ”Vastuullisuusvalintoja”, on selvä, että kuluttajia kiinnostaa vastuullisuus. Jopa 74 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan enemmän vastuullisesti tuotetusta tuotteesta tai palvelusta (Miltton & Cint 2017). Saman tutkimuksen mukaan 61 prosenttia jättäisi ostamatta vastuullisuussyistä. Vastuullisuus ohjaa meidän kulutuskäyttäytymistämme yhä enemmän.

Viime viikolla julkaistiin Eettisen kaupan puolesta -ryhmän selvitys tunnettujen suomalaisten vaatemerkkien vastuullisuudesta ja tässä oli paljon yllättävää ainakin minulle. Asiaan kiinnitetään huomiota, mutta selkeästi ei riittävästi. Selvitystä uutisoitiin laajasti monessa lehdessä ja sosiaalisessa mediassa, mm. Iltalehdessä 19.4.2019.

Kuluttajalla ei ole edelleenkään riittävästi tietoa jo ennen ostotapahtumaa tuotteen ja koko merkin vastuullisuudesta. Selvityksessä huonosti pärjääminen ei tietenkään tarkoita, että merkki olisi epäeettinen tai epäekologinen automaattisesti, vaan että tietoa ei ole avoimesti saatavilla.

Tämä on erikoista. On laadukkaan tuotteen kilpailuvaltti, että sen tuottaminen on kilpailijatuotteeseen verrattuna parempaa ilmastojälkensä, ympäristökuormansa sekä työ- ja ihmisoikeuksien kannalta. Tietoa pitäisi olla saatavilla ja vastuullisuudessa pitäisi kilpailla tosissaan. Ei viherpesumielessä, vaan todennettavilla ja kriiteerit täyttävillä teoilla.