Minna Canthin päivän tasa-arvolounaan puhe 19.3.

”Vapaus, tasa-arvo, rakkaus – toteutuvatko ne koskaan tässä matoisessa maailmassa?”

Hyvät lounasvieraat. Tänään 19.3. on Minna Canthin päivä, joka on myös tasa-arvon päivä.

1844 – 1897 elänyt Minna Canth oli suomalainen kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Minna Canth ja tasa-arvo saivat vakiintuneen liputuspäivänsä vuonna 2007. Minna Canthista tuli kahdeksas suomalainen merkkihenkilö, ja toistaiseksi ainoa nainen, joka on saanut oman liputuspäivänsä.

Canthin elämäntyö tienraivaajana, teräväsanaisena kirjoittajana ja kärkevänä kannanottajana on vaikuttanut suuresti Suomen kehittymiseen tasa-arvon ja koulutuksen edelläkävijämaaksi.

Canthin tekstit kuvasivat realistisesti ajan keskeisiä epäkohtia. Kantavia teemoja olivat naisten aseman ajaminen ja vähäosaisten puolustaminen. Tunnetuimpia teoksia ovat Työmiehen vaimo ja Anna Liisa.


”Naiskysymys ei ole ainoastaan naiskysymys vaan ihmiskunnan kysymys”

Naisten oikeuksista puhuttaessa puhumme ennen kaikkea yhtäläisistä ihmisoikeuksista.

Kiitos Minna Canthin ja monen muun yhteiskunnallisen vaikuttajan ja vahvan naisen olemme menneet eteenpäin. Nykyisin me Suomessa olemme naisten oikeuksien edelläkävijöitä ja tasa-arvo tunnustetaan lainsäädännön tasolla sekä lähes jokaisen yksilön mielipiteissä ihmisten pitäisi olla tasa-arvoisia.

Nykypäivänä tasa-arvon ongelmat yhteiskunnassamme koskevat kaikkia sukupuolia. Erityisesti ja räikeimpänä tasa-arvo ja yhdenvertaisuusloukkauksena sukupuolivähemmistöjen itsemääräämisoikeuksien rajoittaminen. Sen vuoksi tarvitsemme esimerkiksi pikaista päivitystä Suomen translakiin.

TÄMÄN LISÄKSI TASA-ARVON TOTEUTUMISEN TIELLÄ ON TYTTÖJEN JA NAISTEN TURVATTOMUUS, HEIDÄN KOKEMA SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ SEKÄ VÄKIVALTA.

Euroopan Unionin perusoikeusviraston tutkimuksen (2014) mukaan Suomessa 47 % kaikista naisista on kokenut fyysistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa täytettyään 15 vuotta. EU:n keskiarvo on 33 %. 
Suomessa 71 % naisista on kokenut jonkinlaista seksuaalista häirintää täytettyään 15 vuotta. EU:n 28 jäsenvaltion keskiarvo on 55 %.

Lähisuhdeväkivalta koskettaa liian montaa naista. Pääosin uhrit ovat naisia ja tekijä oma puoliso. Suomessa on liian vähän turvakoteja. Mutta lisäksi meiltä puuttuvat myös matalan kynnyksen palvelut lähisuhdeväkivallan uhreille.

Hyvät kuulijat. Avaimet tasa-arvoon meillä ja muualla löytyvät koulutuksesta.

”Kuitenkin puhutaan alin-omaa naisen luontaisesta heikkoudesta, niin kuin muka esteenä hänen oikeuksiinsa pääsemiselle. Kasvatettakoon poikaa yhtä typerästi ja ahdasmielisesti kuin naista, puristettakoon nuorukainen kureuumiin ja katsottakoon, kuinka pitkälle hänellä voimia ja terveyttä riittää.”

Kuitenkin. Lukutaito ja sen myötä oppimistulokset näyttävät laskevan poikien kohdalla hälyttävästi. Ovatko tähän syynä opetusmateriaalit, menetelmät vai yleisesti liian tiukat lokerot ja rooliodotukset siitä, millainen on sopiva tapa olla poika. Koulu saattaa edelleen ruokkia ja kannustaa ‘kilttien tyttöjen’ käytösmalliin ja tyttöjen koulumenestys on poikia vahvempaa. Entä ne joille nämä roolit eivät istu?

Nuorilla miehillä on suurempi syrjäytymisen riski peruskoulun päättyessä.

Tarvitsemme tasa-arvoa, sukupuolesta riippumatta lasten omaa potentiaalia kukoistukseen nostavaa koulua.

Suomen tasa-arvo-ongelmista puhuttaessa ei voi olla mainitsematta työelämää: 

Naisten ja miesten välistä palkkaeroa ei ole saatu oikaistua. Tällä hetkellä naisen euro on 83 senttiä. 

Naisvaltaisten alojen yrittäjien keskeinen ongelma ovat yhä myös perhevapaakustannukset, jotka jäävät äidin työnantajan maksettavaksi.

Työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on yhä hankalaa. Naisilla on miehiä enemmän pätkätyösuhteita ja vastentahtoista osa-aikatyötä.

Työuran pätkittäisyys lisää taloudellista eriarvoisuutta naisten ja miesten välillä. Työelämään tasa-arvoa lisääviä korjaustoimenpiteinä pitää vaatia myös raskaussyrjintään puuttumista sekä erilaisia keinoja torjua ketjuttamisia ja perusteettomia määräaikaisuuksia.

Tuloeroilla ja epätasaisesti naisten ja miesten kesken jaetulla lasten kotihoidolla on kasaantuvia vaikutuksia ja taloudellinen epätasa-arvo todentuu entistä selkeämmin eläkeiässä. Kun palkkaero on 17%, eläke-ero on jo 25%. 

Miesten keskieläke oli noin 400 euroa kuussa enemmän kuin naisten. Naiset ovat yliedustettuina eläkeköyhien joukossa – tätä on ehkäistävä eläkeuudistuksessa.

Miehet käyttävät vanhempainvapaista alle 9%. Jos lasten kotihoitoa jaettaisiin tasaisemmin perheissä, naisten työmarkkina-asema kohenisi, isien asema perhe-elämässä sekä molemman vanhemman ja lasten välinen kiintymyssuhde paranisi, myös kotityöt jaettaisiin perheissä tasaisemmin ja pikkulapsiperheiden korkeat eroluvut saatettaisiin saada laskemaan.

Näiden rakenteellisten epäkohtien korjaaminen ja näiltä osin tasa-arvon edistäminen ei ole pois keneltäkään. Tasa-arvon edistäminen ei ole nollasummapeliä, vaan kaikkien sukupuolten aseman parantaminen hyödyttää koko yhteiskuntaa.

Vapautukoon nainen niistäkin harvoista siteistä, joilla hän tuohon mätäiseen yhteiskuntaan on kiinnitetty. Kasvakoon ja valmistukoon itsenäisesti tulevalle tehtävälleen. Ja kun otollinen hetki on tullut, nouskoon hän ihmiskunnan äitinä ja kasvattajana valtaistuimelle ja ottakoon tehokasta osaa lakien laadintaan, uskonnon puhdistamiseen, tieteen ja taiteen kehittämiseen sekä yhteiskunnallisen elämän uudesta järjestämiseen.”

Maksuton ehkäisy nuorille

Maksuton ehkäisy nuorille aloitteemme on saanut hyvän vastaanoton. Tämän vuoden talousarviossa varataan 20 000 e kokeiluun. Toivotaan, että asia laajenee jatkossa.

”Ilmaisella ehkäisyllä torjutaan pääasiassa kahta eri asiaa: raskaudenkeskeytyksiä ja sukupuolitauteja.

– Niissä kaupungeissa, joissa ilmainen ehkäisy jo on – esimerkiksi Vantaalla ja Raumalla – on osoitettu, että maksuton ehkäisy lisää ehkäisyn käyttöä. Sukupuolitautien määrä on laskenut ja raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet, kertoo vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Jenni Kiiskinen.”

Linkki Ylöjärven uutisten juttuun.

Talousarviopuhe 2018

Talousarviopuhe kaupunginvaltuustolle 5.11.2018 / Jenni Kiiskinen – vihreä valtuustoryhmä

Arvoisa valtuuston puheenjohtaja, hyvät viranhaltijat, hyvät valtuutetut, hyvä yleisö
Toukokuussa hyväksytty kaupunkistrategia luonnollisestikin loi suuria odotuksia sen pohjalta ensi kertaa tehtävälle talousarviolle. Strategian odotettiin jalkautuvan oikeasti.
Tunnustan, että hieman pelotti, että nyt lähinnä tehtäisi vanhan kopiota ja erinäiset perässähiihtäjän ratkaisut vain perusteltaisiin irrallisilla, strategiasta etsityillä päälle liimatuilla lauseilla. Minulle on kuitenkin syntynyt vaikutelma, että yhteinen tahto olisi tämän strategian todellinen jalkautuminen myös talousarviovalmistelussa.
Kaupunkistrategian visio rohkea edelläkävijä on mielestäni hieno tavoitetila, jota kohti kulkea eteenpäin reitillä, jonka rajoina ja suuntaviivoina ovat strategian arvot: kehitysrohkeus, oikeudenmukaisuus, turvallisuus ja vastuullisuus.

Oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen turvallisissa lähipalveluissa ei tietenkään voi olla muuta kuin vähimmäisvaatimus. Tästä ei voida tinkiä nyt eikä huonommankaan suhdanteen tilanteessa. Eriarvoisuuskehitystä pitää torjua kaikkialla, rohkeasti ennakoiden ja ennaltaehkäisyyn panostaen.

Lähiliikuntapalvelut, liikuntaharrastuksen mahdollistaminen kaikille lompakon paksuuteen tai asuinpaikkaan katsomatta ovat tärkeitä; kulttuuripalvelujen ja kulttuuri- ja taidekentän yhteistyö on kaupungissa kehittyvää ja rohkeaa; ja nämä molemmat ovat myös yhtäkaikki tärkeää hyvinvointi- ja terveyden edistämistyötä, osallisuuden ja onnellisuuden mahdollistavia osia palveluistamme.
Kaupungin tehtävähän on tarjota asukkaille turvallisia palveluita, jotka edistävät hyvinvointia ja mahdollistavat kaikille tasavertaiset hyvän elämän edellytykset.

Arvoisa puheenjohtaja,
Aivan jokaisen pikkukuntalaisen tarvitsemat päivittäiset palvelut: laadukas ja yhdenvertainen varhaiskasvatus sekä peruskoulu, josta ponnistaa kohti jatko-opintoja, ovat oikeasti se kaikkein vaikuttavin kohde, johon vielä pitää suunnata keinoja ja kehitystarmoa.
Ensinnäkin. Subjektiivinen yhdenvertainen varhaiskasvatusoikeus ja maltillisemmat ryhmäkoot ja turvalliset oppimisympäristöt niin varhaiskasvatuksessa kuin perusopetuksessa vaativat vielä huomiota. Ylöjärven perusopetuksen ryhmäkokojen ja oppimisympäristöjen pitäisi olla kunnianhimoisesti seutukunnan parhaat ja tulevaisuusmyönteisimmät.
Ja toiseksi. Erityisen haavoittuvaisessa asemassa olevien lasten ja nuorten auttaminen, hyvinvoinnin edellytysten varmistaminen, varhainen puuttuminen ja tukeminen elämänhaasteissa on kehitystyön seuraava viipymättä otettava askel.
Matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita nuorille pitää siispä ehdottomasti edistää: näistä esimerkkinä nuorten Avekki sekä toimialarajat ylittävää yhteistä valmistelua vaativat koulujen psykiatriset sairaanhoitajat. Myös nuorten päihdetyössä on varmasti paljon tavoiteltavaa tuleville vuosille, sillä kuten tiedämme, ylöjärveläisnuorten päihdemyönteisyys on keskimääräistä korkeammalla tasolla valtakunnallisen kouluterveyskyselyn mukaan.
Kiitettävää kuitenkin on. Vihreät kiittävät kaupungin kehitysrohkeutta esimerkiksi perusturvaosaston tarjoamissa palveluissa ennaltaehkäisyyn ja uudenlaisiin malleihin perustuvista ratkaisuista. Esimerkiksi nuorille suunnaton maksuttoman ehkäisyn tarjoamiskokeilu (jonka muuten yhä toivomme myös laajenevan nuorisoikäluokkaan 20-24 v.) on oikein hieno avaus.
Ehkäpä Ylöjärveltä löytyy edelläkävijän rohkeutta kokeilla myös millaisia ratkaisuja terveys- ja hoivapalveluihin voisi tarjota digitalisaation ja robotisaation mahdollisuudet.

Arvoisa puheenjohtaja, Hyvät valtuutetut.
Ymmärrän oikein hyvin, että haaste on siinä, miten ylläpitää tasapainoa. Samalla kun suunnataan resursseja palveluiden pyörittämiseen toimivasti, kehitetään myös strategian mukaisesti uusia kokeiluita ja malleja. Tämä on hieno asia. Samalla tulee tietenkin pitää mielessä, että vain kestävä julkinen talous voi turvata tasa-arvoiset ja yhdenvertaiset palvelut. On nähtävä, että julkinen talous niin kuin talous ylipäätään ei voi kasvaa ikuisesti. Ajatus talouskasvusta ilman rajoja on mahdoton.

Resurssit ovat rajalliset, ehkä lukuun ottamatta yhteistyön, yhdessä toimimisen resursseja, joiden potentiaali lienee rajatonta – ja jonka potentiaalia mekin voimme päättäjinä paremmin hyödyntää.
Planeettaa emme kuitenkaan saa lisää. Ympäristöllä on rajansa, jotka vanhat talousmittarit sivuuttavat täysin. Vasta nyt olemme heräämässä näkemään näitä rajoja, ja silmät tulee pitää auki myös kunnallisessa päätöksenteossa.
Ilmastonmuutos tai muut globaalit ympäristöuhat eivät pysähdy maamme, maakuntamme tai kaupunkimme rajoille, vaikka kuinka vetäisimme kerhoissamme ja klubeillamme paperipussia syvemmälle päähämme.
Kaupungin pitää julkista valtaa ja julkista rahaa käyttävänä tahona osoittaa vastuullisuutensa niin taloudenpidon kuin (ja erityisesti) myös ympäristötekojen ja ilmastotekojen suhteen. Olla vastuullinen edelläkävijä.
Viimeksi täältä pöntöstä teille puhuessani, puhuin jalanjäljestä. Hiilijalanjäljestä. Nyt haluan muistuttaa teitä kädenjäljestä: mikä voisi olla tämän valtuuston kädenjälki vastuullisuuteen sekä kestävän, uudistuvan kaupungin edellytysten luomiseen?

Aloittaa voisi ensi pieniltä kuulostavista mutta konkreettisista teoista kuten vaikkapa päästöjen kompensaatiosta; vastuullinen edelläkävijä huolehtii myös metsien hiilinieluista, kestävämmistä hankinnoista sekä investoinneista, joilla edistetään uusiutuvaa energiaa sekä päästöttömiä liikkumismuotoja.
Miten kädenjälkemme näkyy yhteistyössä, investoinneissa ja suunnitelmissa, joilla mahdollistetaan kestävä, hiilineutraaliutta tavoitteleva yhdyskuntarakenne, sellainen kaupunki jossa myös luonnolla on itseisarvo – eikä vain välinearvoa ihmisen tarpeiden tyydyttäjänä? Millaisen ekologisen edelläkävijän kädenjäljen valtuusto haluaa jättää tuleville polville? Millaisen kädenjäljen tämä valtuusto haluaa jättää yhdenvertaisten palveluiden mahdollistajana?

Arvoisa puheenjohtaja, viranhaltijat ja valtuutetut, vihreä valtuustoryhmä kiittää vuoden 2019 talousarviosta sitä valmistelleita tahoja. Se on tyydyttävä, hyvässä suhdanteessa palveluihin jopa hieman panostavan kaupungin kelpo esitys.
Vihreät ryhmänä hyväksyy tämän talousarvioesityksen ja kiittää teitä kaikkia eri tahoja kuluneen vuoden yhteistyöstä.

Maapallon pelastaminen vaatii vihreitä tekoja!

🌱 Puhdas ympäristö, vesistöt ja metsät ovat hyvinvointimme perusta – suojellaan niitä.

🌱 Ilmastonmuutoksen hidastaminen tarvitsee kunnianhimoisia tavoitteita ja sinnikkäitä, todellisia tekoja.

🌱 Vihreinä arvoina kohtuullisuus, kestävyys ja ekosysteemin kunnioitus

#vihreäävaloa #ilmastovaalit #ympäristö #pirkanmaa #vihreät #näytäluontosi#jennikiiskinen2019 #eduskuntavaaliehdokas #eduskuntavaalit2019